شماره 70 / 2020/02/08 / 1 مقاله
محققان دانشگاه اوتاوا با یک بررسی به میزان توجه مجلات در غربالگری هوشمند مقالات ورودی پرداختند

محققان دانشگاه اوتاوا با یک بررسی مداخله ای روی 600 مجله مشکوک به یغماگری یا Predatory Journal اقدام به سابمیت یک مقاله منتشر شده از Nature نمودند. اولین و بدیهی ترین اصل رعایت اخلاق در نشر در مجلات شناسایی مقالات منتشر شده قبلی و ریجکت آنها در ابتدای سابمیت است. آنها با انتخاب 600 مجله از لیست قبلی Bealls و لیست مجلات OMICS  سه گروه مجله را انتخاب نمودند:  مجلات Open Access، مجلات دارای اشتراک، مجلات مشکوک به یغماگری یا Predatory. یک ماه پس از سابمیت نتایج بررسی و منتشر شد. بعد از یک ماه 51% مجلات پاسخ دادند. جالب این بود که 4 مجله از کل مجلات در مدت یک ماه بدون حتی یک سوال مقاله را پذیرفتند و 13 مجله هم درخواست Revision دادند؟؟!! در حالیکه 291 مجله آن را به دلایل مختلف ریجکت کردند که تنها در حدود 113 مجله دلیل اصلی یعنی مشابهت ذکر شده بود.