موفقیت مجله Hepatitis Monthly در کسب عنوان معتبرترین مجله علمی پزشکی ایران در سال ۲۰۱۴

موفقیت مجله Hepatitis Monthly در کسب عنوان معتبرترین مجله علمی پزشکی ایران در سال ۲۰۱۴

طبق آمار ارایه شده توسط پایگاه استنادی ISI و گزارش سالیانه (JCR) این مجله توانست علیرغم انتشار بیش از ۱۱۶ مقاله در سال ۲۰۱۳ با ارجاعاتی به میزان ۱۸۶ در سال ۲۰۱۳ و ۲۳۹ در سال ۲۰۱۴ به IF معادل ۱/۹۳۲ دست یابد. نکته قابل توجه میزان ارجاع به خود (Self-Citation) مجله است که تنها ۱۵% از کل ارجاعات را شامل شده است.

درکل مجلات تابع وزارت علوم نیز مجله INT J ENVIRON SCI TE موفق به کسب مقام اول با IF معادل ۲/۱۹ گردیده است.

جدول کل ضریب نفوذ مجلات در سال ۲۰۱۴ در فایل پیوست قابل مشاهده می‌باشد.

jcr-2013-2014-iran-3