نمایه شدن مجله انجمن کودکان ایران در اسکوپوس

نمایه شدن مجله انجمن کودکان ایران در اسکوپوس

این مجله تنها در دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ موفق به انتشار ۳۰ مقاله اصلی یا Original Article گردیده است که از آنها تعداد ۱۱ مقاله از سایر کشورهای منطقه بوده است. بدین ترتیب درصد انتشار مقالات بین المللی در این مجله در دو سال اخیر معادل ۳۶% بوده است.

در سال ۲۰۱۴ درصد قبولی Acceptance Rate در این مجله معادل ۵۴% و در سال ۲۰۱۵ معادل ۷۰% بوده است.

تعداد ارجاعات به سایر مجلات ایرانی در سال ۲۰۱۴ دوازده مورد بوده است.

امیدواریم با اهمیت بیشتر به فاکتور مذکور یعنی میزان ارجاعات یک مجله به سایر مجلات ایرانی بتوانیم شاهد ارتقا IF ایران در دنیا بشویم

انتشارات کوثر این افتخار را به سردبیر و اعضا محترم و زحمتکش انجمن کودکان ایران و سایر محققین و دست اندرکاران صمیمانه تبریک عرض می کند.