گزارش ارجاعات مجلات نمایه شده در ISI در سال ۲۰۱۵ منتشر شد

گزارش ارجاعات مجلات نمایه شده در ISI در سال ۲۰۱۵ منتشر شد

به دلیل اهمیت اطلاعات مندرج در این گزارش وعدم دسترسی برخی از دانشگاهیان به مفاد گزارش برآن شدیم تا به رسم اطلاع رسانی سالیانه تعدادی از متغیرهای مربوطه را که مربوط به مجلات ایرانی وزارتین علوم و بهداشت می باشد جهت مطالعه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. برای دیدن خلاصه گزارش می توانید به فایل پیوست خبر مراجعه نمائید.

دانلود فایل پیوست