تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

برای جبران دو نقیضه ذکر شده دو فاکتور دیگر یکی با نام (Eigenfactor) یا ( ضریب تاثیر خودی) توسط دو محقق از دانشگاه واشنگتن از سال ۲۰۰۷ و شاخص دیگر به نامArticle Influence Score  یا امتیاز تاثیر مقاله از سال ۲۰۰۸ به جامعه علمی دنیا معرفی شدند.

Eigenfactor  بیانگر اهمیت کلی یک مجله علمی است که مقادیر بالاتر بیانگر اهمیت بیشتر علمی یک مجله می باشند. این شاخص ازSelf Citation پاکسازی شده است و Self Citation در محاسبه آن تاثیر ندارد. Eigenfactor تعدادمقالات منتشر شده در ۵ سال است که در گزارش JCR یک سال محاسبه می شوند.

اما Article Influence score میانگین اهمیت مقالات یک مجله در طی پنج سال بعد از انتشار می باشد. میانگین این متغییر عدد ۱ می باشد. مقادیر بزرگتر از ۱نشان دهنده این است که مقالات یک مجله بیشتر از میانگین کلی تاثیر داشته اند.