با سیاست تشویق می‌توان ضریب نفوذ مجلات ایرانی را غنی‌تر نمود

با سیاست تشویق می‌توان ضریب نفوذ مجلات ایرانی را غنی‌تر نمود

در همین راستا مجله بیهوشی و درد (ارگان رسمی انجمن بیهوشی و درد به آدرس www.anesthpain.com) به همه نویسندگان علوم پزشکی کشور و رشته‌های مرتبط جایزه پژوهشی اعطا می‌کند. نویسندگانی که در سال ۲۰۱۳ اقدام به انتشار مقاله خود در یکی از مجلات ISI نموده باشند و حداقل ۷-۵ رفرنس کاملا مرتبط با عنوان مقاله آنها متعلق به مجله بیهوشی و درد باشد جایزه پژوهشی نقدی اعطا می‌شود. نویسندگانی که شرایط شرکت در این گرانت را دارند لطفا فایل PDF مقاله منتشره خود را به آدرس ایمیل info@anesthpain.com (با عنوان Journal Award 2013) ارسال نمایند تا پس از بررسی گرنت مربوطه به آنها تعلق گیرد. لازم به توضیح است که ۷-۵ منبع مورد نظر باید به یکی از مقالات مجله مذکور که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منتشر شده باشد ارجاع نماید.