مرجع نهایی برای تعیین صلاحیت مجلات نمایه سازها هستند نه سایر وبلاگها و افراد

مرجع نهایی برای تعیین صلاحیت مجلات نمایه سازها هستند نه سایر وبلاگها و افراد

وی معتقد است که لیست های سیاه بدون ذکر دلیل اقدام به انتشار نام مجلات می کنند و برای وی به عنوان یک سردبیر “معیارهای ورود یا خروج از لیست مشخص نمی باشد.” وی افزود که : “بهترین مسیر برای تعیین صلاحیت یا رد صلاحیت یک مجله کیفیت علمی مقالات  و ضریب نفوذ مجله می باشد و اینکه آیا مجله در نمایه سازهای معتبر نمایه می شوند یا خیر؟”

پرفسور علویان در انتها توصیه نمود که “کمیته ارزیابی مجلات جهت ورود و یا خروج از لیست سیاه می‌بایست شفاف باشد تا مردم در جریان معیار های انتخاب قرار بگیرند.”