ضریب نفوذ خودبخودی یا Eigenfactor در مجلات پزشکی ایران در ۲۰۱۶ | تحقیقات علوم پایه، هلال احمر و هپاتیت در صدر برترین مجلات

ضریب نفوذ خودبخودی یا Eigenfactor در مجلات پزشکی ایران در ۲۰۱۶ | تحقیقات علوم پایه، هلال احمر و هپاتیت در صدر برترین مجلات

این ضریب توسط دو محقق دانشگاه واشنگتن ابداع گردیده و بیان کننده اهمیت کلی یک مجله علمی می باشد. این ضریب بیان می کند که مجلاتی که به مجله مذکور ارجاع می دهند از چه میزان اهمیتی برخوردار هستند. به عبارت دیگر آیا مجلاتی که به مجله مذکور ارجاع می دهند از نوع مجلات قوی و معتبر هستند و یا از نوع مجلات کم اهمیت. هر چه EF یک مجله بالاتر باشد نشان دهنده اهمیت علمی برتر یک مجله است. مجلات با EF بالاتر در رشته های علمی خود اهمیت علمی و نفوذ بالایی دارند.

در سال ۲۰۱۶ سه مجله تحقیق در علوم پایه، هلال احمر و هپاتیت دارای بیشترین و برتر اهمین علمی بر اساس Eigenfactor بودند.