ضریب تاثیر مقاله در مجلات پزشکی ایرانی در سال ۲۰۱۶ | مجلات هپاتیت، سلول و دارو در صدر برترین مجلات

ضریب تاثیر مقاله در مجلات پزشکی ایرانی در سال ۲۰۱۶ | مجلات هپاتیت، سلول و دارو در صدر برترین مجلات

طبق تعریف تامسون، این ضریب بیانگر میانگین اهمیت یک مقاله در ۵ سال می باشد. اعداد بالاتر نشان دهنده قدرت و اهمیت برتر یک مجله می باشد.

از مزایای آن رایگان بودن این آماره و دقیق تر بودن از تعداد ارجاعات است و از معایب AIS می توان به عدم دقت آن در مجلات با چند دیسیپلین نام برد.

در سال ۲۰۱۶ و در بررسی ضریب اهمیت مقالات ۳ مجله هپاتیت، سلول و دارو جزو برترین مجلات گردیدند.