از ۱۸ مجله پزشکی ایران ۴ مجله کاهش IF و ۱۴ مجله افزایش IF داشته اند

بررسی دقیق تر تعداد مقالات منتشره در ۴ مجله با کاهش IF خاطرنشان می سازد که در ۳ مجله از این مجلات (دارو، مجله آلرژی و آسم و مجله بیماری های کلیوی) تعداد مقالات منتشره در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵ کاهش نیز داشته است. اما در مجله هپاتیت دلیل کاهش IF می تواند مربوط به افزایش تعداد مقالات منتشره باشد. (جدول ۲)