بیشترین سهم انتشار مقالات علمی از آن کدام مجلات ایرانی می باشد؟

بیشترین سهم انتشار مقالات علمی از آن کدام مجلات ایرانی می باشد؟

بدون شک انتشار بیشتر مقالات علمی تنها ضامن افزایش کمیت تولیدات و آمار علمی بوده و در بحث کیفیت مقالات و تعداد ارجاعات می بایست سایر آمارهای علم سنجی مدنظر قرار گیرد.

توجه به کمیت در کنار کیفیت مقالات می تواند عاملی در ارتقا رتبه علمی ایران در منطقه باشد.