بهترین زمان پیشگیری از Self-Citation در هنگام داوری مقالات است

بهترین زمان پیشگیری از Self-Citation در هنگام داوری مقالات است

تا کنون نقطه بحرانی یا Cut of Point خاصی برای میزان Self-Citation از سوی تامسون رویترز یا ISI Web of Science ارائه نشده است اما بطور تجربی می توان پیشنهاد نمود که بهتر است ارجاع به خودی بیش از ۱۰% موارد نباشد.

مسئول کنترل و پایش Self-Citation در Impact Factor مجله، سردبیر مجله می باشد.

ابزار لازم برای این پایش و کنترل می بایست توسط ناشر مجله در اختیار سردبیر قرار بگیرد. سردبیر برای این منظور می بایست اقدامات ذیل را انجام دهد:

  • حذف منابع افزایش دهنده Self-Citation در مقالات
  • آموزش به نویسندگان برای جلوگیری از Self-Citation
  • آموزش داوران مجله
  • چک و کنترل گزارش هفتگی ارجاعات مجله