راه ارتقا ضریب نفوذ یا IF مجلات تشویق نویسندگان مقالات است

راه ارتقا ضریب نفوذ یا IF مجلات تشویق نویسندگان مقالات است

تشویق و یادآوری منظم نویسنده مسوول و آگاه نمودن وی نسبت به این وظیفه مهم یعنی استناد به مقاله منتشره خود، یکی از اصولی ترین روش های افزایش استنادات مقاله و متعاقبا ضریب نفوذ مجله می باشد.

سردبیر می تواند با کمک مشوق های فراوان و متنوع، نویسنده یا نویسندگان یک مقاله منتشره را تشویق به ارجاع به مقاله خود نمایند.

نکته ظریف در این موضوع پرهیز و اجتناب از Self citation یا ارجاع به خود می باشد که می بایست هم مدنظر سردبیر و هم نویسنده باشد.