سردبیران مراقب موسسات و بنگاههای مقاله نویسی برای انتشار یک Special Issue از مقالات ارایه شده در کنگره باشند

سردبیران مراقب موسسات و بنگاههای مقاله نویسی برای انتشار یک Special Issue از مقالات ارایه شده در کنگره باشند

اما ایراد کار کجاست؟

  • موسسات و بنگاههای غیرقانونی مقاله نویسی با فریب نویسندگان اقدام به اخذ وجوه کلانی از نویسندگان نموده و نویسندگان نیز – دانسته یا ندانسته- این مبالغ را میپردازند.
  • این موسسات در قدم بعد با ارایه اطلاعات غلط شروع به جلب نظر سردبیران می نمایند.
  • در نهایت این افراد سودجو، موفق به انتشار مقالات خود میشوند و از این راه سود کلانی به جیب میزنند.
  • موسسات ناظر و نمایه سازها نیز در نهایت با کشف موضوع اقدام به On Hold کردن یا متوقف نمودن نمایه سازی این مجلات می نمایند.

 

راههای پیشگیری:

  • دانشگاهها و معاونت های پژوهشی ذیربط می بایست از معرفی هر نوع بنگاههای غیرقانونی مقاله نویسی و یا تیم های مقاله نویسی به پژوهشگران و اعضا هیات علمی خود اکیدا خودداری نمایند.
  • اعضای هیات علمی دانشگاهها به هیچ عنوان نگارش مقاله خود را به اشخاص دیگر واگذار ننمایند.
  • همچنین سردبیران محترم از پذیرش هر نوع مقاله دعوت شده یا سفارش شده از سوی سایرین (بدون peer review توسط تیم معتمد داوری مجله) جدا خودداری نمایند.
  • آگاهی به نویسندگان از سوی مجلات: زیرا تنها مسوول اصلی این اعمال خلاف قانون، نویسنده مسوول یا Corresponding Author  مقاله است که می بایست پاسخگوی همه موارد باشد.

 

روش تعامل:

  • معرفی گروهها و افراد واسطه به کمیته اخلاق دانشگاه
  • Withdraw کردن کلیه مقالات در جال داوری و یا Retract کردن مقالات منتشره از سوی هیات تحریریه مجلات (پس از طی نمودن مراحل فلوچارت COPE)