به روز رسانی مجلات نمایه شده کوثر در ISI

به روز رسانی مجلات نمایه شده کوثر در ISI

از انتشارات کوثر نیز۱۷ مجله در ISI نمایه شده اند که ۵ مجله آن در پایگاه اصلی SCI و ۱۲ مجله در پایگاه ESCI نیز نمایه می باشند.

با تلاش سردبیران گرامی و واحد تولید انتشارات، همه مجلات مذکور در پایگاه ISI تا پایان تابستان ۱۳۹۶ به روز و مقالات آنها حائز امتیاز لازم جهت ارزشیابی می باشند.

 Journal Name  Link of Indexing Source
Archives of Neuroscience http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Archives%20of%20Neuroscience
Iranian Journal of Pediatrics http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=b1288765-993b-4c07-9ab2-990249c82cd8
International Journal of Cancer Management http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=faea6c18-91ba-4f55-acec-5012b8f03568
Iranian Journal of Psychiatry and behavioral Sciences http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=80a3dead-aebc-498b-8334-50698b4406fa
Iranian Journal of Radiology http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=bf59f838-9a3f-427c-9e2e-1c68069e7efe
Health Scope http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=827200f3-31fc-457b-975f-1f7c2bbba06f
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=c22e4779-d2d3-4420-8617-9b3ad2024a34
Journal of Pediatrics Review http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3a5d1443-7e03-46af-a9b6-354ddd24b9f2
Archives of Trauma Research http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3e22e983-218a-4da5-8d08-a05130bf6ed4
Iranian Red Crescent Medical Journal http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=c8289584-b566-445a-bcb3-ffaae86a2a5b
Jundishapur Journal of Microbiology http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=93f8748b-e97c-4c33-8013-c418d8ad6cf7
Nursing and Midwifery Studies http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3a648586-06d7-4141-a65e-a61f75a0d939
Archives of Pediatric Infectious Diseases http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3dd6e63c-1dd9-42a8-879b-1abbdaeec704
Trauma Monthly http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=440e351b-c700-43c7-90f6-16e64e9a38e1
International Journal of Endocrinology & Metabolism http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=ae849d00-b6b3-41c5-bd56-ef63a4562ebd
Archives of Clinical Infectious Diseases http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=93f8748b-e97c-4c33-8013-c418d8ad6cf7
Hepatitis Monthly http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=cc9a66c3-aaef-4369-b951-9ef641dd3803