مجلات یغماگر چه مشخصاتی دارند؟

مجلات یغماگر چه مشخصاتی دارند؟
  • نمایش یک مقاله در دو سایت مجزا (داشتن دو دامنه برای یک مجله)

  • معرفی خود به عنوان open Access

  • ارائه Peer Review سریع

  • بیان ایمپکت فکتورهای جعلی در سایت

  • گرفتن حق چاپ های پایین تا ۱۵۰ دلار

  • وجود افرادی در لیست ادیتوریال بورد که هیچ رابطه کاری با مجله ندارند و تنها جنبه تشریفاتی و یا حتی دروغین دارند

  • عدم رعایت الزامات Copyright در مقالات و عدم ذکر کدهای CC صحیح

  • عدم درج صحیح ethics policies

  • درج Pubmed Central به عنوان “نمایه ساز” یا Indexing Source در معرفی مجله

  • درج Google Scholarبه عنوان نمایه ساز

 

مراجع