مقایسه Impact Factor ارایه شده ISI و CiteScore ارائه شده Scopus در ۵ مجله

مقایسه Impact Factor ارایه شده ISI و CiteScore ارائه شده Scopus در ۵ مجله

این دو معیار برای یک مجله تاحدود زیادی به یکدیگر مرتبط می باشند. در زیر نمودار مقایسه ای برای این دو ضریب آورده شده است.

لذا کسب اطلاع از CiteScore میتواند معیار مناسبی در تخمین میزان ارجاعات یک مجله در همان بازه زمانی در ISI به همگان ارایه نماید.

  • برای اطلاع از نحوه محاسبه ضریب تاثیر یا Impact Factor می توانید به مقاله زیر رجوع فرمایید.
  • همچنین برای اطلاع از نحوه محاسبه CiteScore میتوانید به مقاله زیر مراجعه نمایید.

 

تهیه و تنظیم: واحد علم سنجی انتشارات کوثر – آقای محمد خواجویی