روش محاسبه ضریب نفوذ یا ایمپکت فکتور مجلات: مجلات تا سه ماه دیگر فرصت دارند

روش محاسبه ضریب نفوذ یا ایمپکت فکتور مجلات: مجلات تا سه ماه دیگر فرصت دارند

روش محاسبه IF به صورت زیر است:

ضریب نفوذ مجله در سال ۲۰۱۶:

  • ارجاعات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱۵=A
  • ارجاعات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱۴=B
  • تعداد مقالات منتشر شده و Citable یک مجله در سال ۲۰۱۵=C
  • تعداد مقالات منتشر شده و Citable یک مجله در سال ۲۰۱۴=D

 

IF=(A+B) / (C+D)

Cites in 2016 to items published in: ۲۰۱۵=۱۰۲ + ۲۰۱۴=۲۳۵ Sum=337
Number of items published in: ۲۰۱۵=۹۷ + ۲۰۱۴=۱۰۴ Sum=201
Calculation= Cites to recent items / Number of recent items = 337 / 201 = ۱٫۶۷۷

انتقادات: با وجود مزایای متعدد، IF دارای معایبی نیز می باشد: در همه مجلات وجود ندارد و دربرگیرنده همه مجلات نمی باشد. به راحتی توسط کارهای مداخله ای قابلیت دستکاری دارد.

مراجع