یک معیار جدید و با اهمیت در تعیین کیفیت مجلات : CiteScore چیست؟

یک معیار جدید و با اهمیت در تعیین کیفیت مجلات : CiteScore چیست؟

روش محاسبه Cite score:

این آماره ارجاعات همه مقالات یکسال را در سه سال گذشته محاسبه می کند.این آماره اثر یک مجله را با قدرت بیشتری نشان می دهد.

 

یکی دیگر از مزایای Cite score رایگان بودن اطلاعات آن می باشد.

 

جدول مقایسه ضریب نفوذ (IF) و Cite score به شرح ذیل می باشد.