شرط لازم برای حضور و دوام در پایگاه نمایه سازی ESCI: مراقبت دائمی از ارجاعات و داشتن XML

شرط لازم برای حضور و دوام در پایگاه نمایه سازی ESCI: مراقبت دائمی از ارجاعات و داشتن XML
Emerginc Source Citation Index یک ویرایش جدید از  Web of Science Core Collection می باشد. مجلاتی که برای پوشش در ESCI  قبول می شوند باید:

 • مجلاتی که در ESCI پذیرفته می شوند،حتما تحت بررسی قرار گرفته و الزامی برای ورود آنها به SCIE ایجاد نمی شود. ضریب نفوذ برای مجلاتی که در ESCI نمایه می شوند محاسبه نمی شود و تنها مجلاتی که در SCIE  وارد می شوند دارای IF خواهند شد.
 • مجلات نمایه شده در ESCI قابلیت رهگیری ارجاعات را دارند و بعلاوه IF نمایشی مجلات نمایه شده در ESCI در زمان ارزشیابی برای ورود  به  SCIE  مورد استفاده قرار می گیرند.
 • مجلات ESCI می بایست بطور مرتب مراقب ارجاعات خود در این پایگاه باشند.
 •  

  The evaluation criteria for coverage in ESCI are focused on consideration of Publishing Standards and Editorial Content. These include the following:

   

 • Peer review. Peer review, as an indicator of the integrity of the scholarly content, must be present in all journals accepted for coverage in ESCI.
 • Ethical publishing practices. Evidence of unethical publishing practices (see above) is an obstacle to coverage in ESCI.
 • Electronic format. Only journals publishing in electronic formats (XML, PDF) compatible with our systems are eligible for coverage in ESCI. No print-only journals are eligible.
 • English language bibliographic information is required for all journals seeking coverage in ESCI.
 • Recommendation or request for coverage by Web of Science users. Journals of particular importance to Web of Science users are given the highest priority in evaluation and selection for ESCI.
 •  

  برای سابمیت مجله میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  https://clarivate.com/essays/journal-selection-process