جوایز تحقیقاتی کوثر ۱۳۹۲

جوایز تحقیقاتی کوثر ۱۳۹۲

award-kowsar-

بخشهای مختلف مسابقه:

این مسابقه در دو بخش ذیل برگزار میگردد:
۱)    انتخاب «بهترین مقاله از دیدگاه داوران»
۲)    انتخاب «بهترین مقاله از نظر تعداد ارجاعات»

اهداف:

اهداف ذیل بعنوان سرلوحه مدنظر مجریان این مسابقه قرار گرفته است:
۱)    شناسایی محققان نخبه
۲)    جذب بهترین مقالات علمی
۳)    افزایش کیفیت مقالات علمی و تشویق نویسندگان متبحر به انتشار مقالات
۴)    افزایش مخاطبان خاص برای ارتقا در ارجاعات به مقالات

نحوه شرکت در مسابقات دوگانه:

مقالات کاندید می بایست در یکی از مجلات کوثر منتشر شده باشد. نویسندگان محترم میتوانند در هر بخش با معرفی آثار برجسته خود در مدت مشخص در این بخش شرکت نمایند. لذا خواهشمندیم کلیه محققان محترم  با ارسال مقالات منتشر شده و میزان ارجاعات به آن در بخش مربوطه شرکت نمایند.

سایت برگزاری مسابقه: award.kowsarpub.com