نظر شما چیست: الزویر میگوید که نقش بسیار مهمی در ارتقا رتبه علمی ایران در سالهای اخیر داشته است؟

نظر شما چیست: الزویر میگوید که نقش بسیار مهمی در ارتقا رتبه علمی ایران در سالهای اخیر داشته است؟

نماینده الزویر میگوید: “در طی هفت سال معاده با وزارت بهداشت ایران و برقراری امکانات برای ایرانیان از طریق دو بانک ScinceDirect و Scopus، پیشرفت ایرانیان در تحقیقات بسیار قابل اهمیت بوده است. ما تاکنون به بسیاری از محققین و مراکز تحقیقاتی کمک نموده ایم تا تحقیقات موثرتری انجام دهند و نقش مهمی در ارتقا شاخصهای علمی ایران در منطقه داشته ایم. بطوریکه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رشد استفاده محققین از منابع علمی ما ۳۰۰% رشد داشته و به رقمی معادل ۳٫۶ میلیون دانلود فول تکست در سال ۲۰۱۲ رسیده است. ما نقش خود را بسیار مهم میدانیم و مایل به ادامه همکاری با این کشور هستیم.”

نظر شما به عنوان یک عضو جامعه دانشگاهی کشور چیست؟