چگونه مطالعه کوهورت خود را تقویت نماییم؟

چگونه مطالعه کوهورت خود را تقویت نماییم؟

گروه CASP به منظور تقویت ارزش علمی این نوع مطالعات ۱۲ سوال اساسی را مطرح نموده است که با خواندن و پاسخ به آنها میتوانید به ارزش علمی مطالعه خود پی ببرید.

از جمله مطالعات مهم کوهورت در ایران مطالعاتی است که توسط وزارت بهداشت با عنوان مطالعات پرشین برگزار میگردد. مطالعه مهم دیگری نیز در شمال کشور توسط مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران با نام مطالعه آمل در حال انجام میباشد.

 

لینک دریافت سوالات:

LINK

Cohort_Assessment_Tool