راهنمای کامل برای داوری انواع مقالات

راهنمای کامل برای داوری انواع مقالات
داوری همتا یا Peer Review یکی از مهمترین و حیاتی ترین فرایندهای ارتباط آکادمیک در جامعه علمی است. بدون داوری یک مقاله علمی تنها یک دستنوشته شخصی محسوب میگردد. داوری یک علم و بر اساس مستندات علمی است. داوران نقشی همانند یک قاضی را ایفا مینماند که با تصمیم خود میتوانند سرنوشت علمی یک محقق را به طور کلی دستخوش تغییر نمایند.

انتشارات کوثر با هدف دسترسی مناسب همه داوران محترم به گایدلاینها و چک لیستهای داوری اقدام به انتشار مهمترین گایدلاینهای مربوطه نموده است. علاقمندان برای دیافت گایدلاینها میتوانند با استناد به نوع مقاله به لینک های زیر مراجعه نمایند.

این انتشارات همچنین آمادگی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه داوران را اعلام می نماید. موسسات و مجلات میتوانند با انتشارات تماس حاصل بفرمایند.

 

Reviewers Guidelines:

 • General Checklist for all types of Studies
 • STROBE Checklist for CROSS-SECTIONAL studies | more info
 • STROBE Checklist for CASE CONTROL studies | more info
 • STROBE Checklist for COHORT Studies | more info
 • STROBE Checklist for Observational studies | more info
 • CONSORT Checklist for RANDOMIZED TRIALS | more info
 • PRISMA Checklist for Systematic reviews and META ANALYSIS | more info
 • Critical Appraisal of META ANALYSIS
 • MOOSE Checklist for META ANALYSIS
 • STARD Checklist for DIAGNOSTIC ACCURACY | more info
 • TREND Checklist for BEHAVIORAL and Public Health Interventions | more info
 • REMARK Checklist for Tumor Marker Prognostic Studies | more info
 • COREQ Checklist for Qualitative Research: Interviews and Focus Groups | more info
 • CARE Checklist for CASE REPORTS | more info
 • AGREE Checklist for Clinical Practice GUIDELINES | more info
 •