بیشترین مقالات رترکت شده مربوط به کدام دانشگاههای ایران می باشد؟

بیشترین مقالات رترکت شده مربوط به کدام دانشگاههای ایران می باشد؟

“Retraction Note” OR “Retracted Article” OR “Retraction Notice” OR “Notice of Retraction”

البته فرمول را می توان کامل تر و دقیقتر کرد و مقالات به دست آمده را نیز برای اطمینان بیشتر باید اسکرین کرد و در نهایت از نسبت تعداد مقالات رترکت شده به تعداد کلی مقالات یک دانشگاه استفاده کرد. چرا که دانشگاههای بزرگ به خاطر نشر تعداد زیاد مقالات احتمالا تعداد مقالات رترکت شده ی بیشتری نیز داشته باشند. در این میان اگر دانشگاه یا موسسه ای کوچک تعداد مقالات رترکت شده اش زیاد باشد و یا در حد دانشگاههای بزرگ باشد جای شک بیشتری وجود خواهد داشت.

به هر حال نتایج تصویر زیر می تواند دید اولیه ای به دوستداران انجام پژوهش بیشتر در این زمینه بدهد.