مجله Hepatitis Monthly پر افتخارترین مجله علوم پزشکی ایران از نگاه شاخص CiteScore و Impact Factor

مجله Hepatitis Monthly پر افتخارترین مجله علوم پزشکی ایران از نگاه شاخص CiteScore و Impact Factor

انتشار مقالات ماهیانه و سپس نمایه سازی آن در پایگاه Scopus و ISI به طور منظم حداکثر با اختلاف یک شماره صورت می گیرد.

محققان گرامی برای ثبت مقالات و پیگیری آنها می توانند به آدرس www.Hepatmon.com مراجعه نمایند.

تصویر ذیل بیان کننده نمایه شدن مقالات ماه گذشته می‌باشد.

همچنین متعاقب بررسی امتیاز CiteScore و Impact Factor مشخص گردید این مجله کما فی سابق برترین مجله ایران از نظر شاخص Cite Score و Impact Factor می‌باشد.