معیارهای حداقلی در زیر بیان شده اند:

 • COI OR Conflict of interest
 • Ethical Code
 • Ethical Considerations
 • Clinical Trial Registration
 • Patient’s Consents
 • Funding Support
 • پیشنهاد می شود قبل از اقدام به نمایه سازی با مشاورین اخلاق در نشر مشورت و ارزشیابی صورت پذیرد.

  ارسال دیدگاه تازه
  دیدگاه‌های ثبت شده

  هیچ دیدگاهی ثبت نشده است!