توصیه اخیر کوپ به داوران برای رد یا قبول درخواست داوری

peer review

انجمن بین المللی احلاق در نشر یا COPE  در تازه ترین فلوچارت خود الگوی بررسی درخواست داوری را بیان نموده است. طبق این الگو:


در عکس پیوست این الگوریتم را ملاحظه بفرمایید.