قرض دادن نان بین مجلات و افزایش غیرقانونی ایمپکت فکتور / موسسه ISI با مجلات متخلف مقابله میکند / بررسی تحلف ۴ مجله از الزویر

impace factor crimes

سردبیران مجلات مراقب پایش در مجلات Donor و Recipient باشند.