چگونه می شود طی مدت چهار سال IF یک را به دوازده رساند؟

clarivate analytics
  • Nanoscience and Nanotechnology Letters
  • Journal of Biobased Materials and Bioenergy
  • Journal of Biomedical Nanotechnology
  • Journal of Nanoscience and Nanotechnology

 

مجله ی Bone Research که ناشر اصلی آن SpringerNature می باشد در سال ۲۰۱۴ اولین IF خود را که ۱٫۳۱۰ بوده است کسب کرده است و در سالهای بعدی به ترتیب ۳٫۵۴۹، ۹٫۳۲۶، شده و بالاخره در ۲۰۱۷ به مقدار ۱۲٫۳۵۴ رسیده است.

 

بازنشر مطلب از کانال ساینتومتریک: https://t.me/scientometric/639