تنوع در هیات تحریریه یکی از اصول اولیه برای نمایه شدن مجله

روش دعوت از هیات تحریریه بین المللی و اهمیت آن در ارتقا کیفیت مجله

مرداد ۷, ۱۳۹۶ واحد خبری 0

داشتن هیات تحریریه بین المللی (International Diversity) یکی از معیارهای اولیه ذکر شده در اکثر نمایه سازهای معتبر دنیاست. بطوریکه در بسیاری از موارد به عنوان یکی از دلایل اصلی رد شدن یک مجله در مرحله اولیه یا Scientific Evaluation، این موضوع به سردبیر بیان میشود. از یک سو داشتن افراد علمی و آکادمیک به عنوان عضو هیات تحریریه ، نقشی مهم و بسزا در ارتقا کیفیت مجله و نمایه شدن آن دارد و از سوی دیگر- اخیرا- با توجه به شیوع زیاد هیات تحریریه های تشریفاتی این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف از سوی ناظران مطرح میگردد. در برخی […]