مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

دو مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر شاخص ضریب نفوذ کدامند؟

مرداد ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 0

دو مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر Impact Factor طبق آخرین آمار منتشره در JCR 2012 عبارتند از: مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

کوپ در برابر تحریم های علمی قانون وضع میکند:

با تلاش نمایندگان ایران در کمیته اخلاق در نشر محقق شد: سردبیران مجلات علوم بطور رسمی از دخالت سیاست در داوری و نشر مقالات منع شدند

مرداد ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 1

سرانجام بدنبال تلاش محققان علمی و اجرایی کوپ، قانون منع دخالت سیاست در علم توسط بالاترین نهاد مربوطه تکمیل شد.