کوپ در برابر تحریم های علمی قانون وضع میکند:

با تلاش نمایندگان ایران در کمیته اخلاق در نشر محقق شد: سردبیران مجلات علوم بطور رسمی از دخالت سیاست در داوری و نشر مقالات منع شدند

مرداد ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 1

سرانجام بدنبال تلاش محققان علمی و اجرایی کوپ، قانون منع دخالت سیاست در علم توسط بالاترین نهاد مربوطه تکمیل شد.