آیا تغییر در سیاستهای ارزشیابی پابمدسنترال دلیل اصلی مهلت دو ساله مجلات ایران و دنیاست؟

لیست مجلاتی از ناشرین دنیا که در جولای امسال در ارزشیابی جدید پابمد سنترال موفق به ادامه حضور نشده اند

بدنبال ارسال نامه رسمی پابمدسنترال در ژانویه ۲۰۱۷ ، روش ارزشیابی مجلات پابمد سنترال در سال ۲۰۱۷ تغییر یافته است. این نامه که به همه ناشرین دنیا ارسال گردیده است بیانگر تغییر معیارهای بررسی علمی مجلات میباشد. اخیرا و پس از گذشت حدود شش ماه نتایج دور اول ارزیابی مشخص و به مجلات و ناشرین ارسال گردیده است.

 

در این بین متاسفانه نامه تعدادی از مجلات ایرانی نیز به چشم میخورد که به همه آنها فرصت دو ساله (تا پایان ماه آگوست ۲۰۱۹) به منظور ارتقا شاخصه های علمی داده شده است. برای پاسخ به نیت اصلی پشت پرده این اتفاقات طبق تحقیقات بعمل آمده دریافتیم که در ماه جولای ۲۰۱۷ حدود ۳۰ مجله دیگر نیز (طبق لیست زیر) از همه ناشرین و کشورهای دنیا نیز در همین ارزشیابی مورد بازبینی قرار گرفته اند. این مجلات از ناشرین معتبری همچون Elsevier، Springer، BioMed Central، ACS ، Canadian Center of Science and Education، SAGE و ….. میباشند.

 

جدول) لیست مجلاتی که در جولای ۲۰۱۷ در ارزشیابی پابمد موفق به ادامه مسیر نشده اند

Link of Journal in PMC Journal Name Publisher
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/793/ AAPS PharmSciTech Springer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/792/ PharmSci Springer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/309/ Journal of Applied Behavior Analysis Society for the Experimental Analysis of Behavior
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2858/ Global Journal of Health Science Canadian Center of Science and Education
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1114/ Demography Springer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/896/ Open Medicine Open Medicine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1791/ ACS Chemical Neuroscience American Chemical Society
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/274/ Journal of Experimental & Clinical Assisted Reproduction Sims Institute Press Ltd.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/299/ Journal of the Experimental Analysis of Behavior Society for the Experimental Analysis of Behavior
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/218/ Amphibian & Reptile Conservation Amphibian and Reptile Conservation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/655/ Journal of the National Medical Association National Medical Association
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/491/ Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association Elsevier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2783/ The West Indian Medical Journal The University of the West Indies
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2087/ European Heart Journal SAGE
http://europepmc.org/journals/3116 Australasian Journal of Ultrasound in Medicine Australasian Society for Ultrasound in Medicine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/530/ Paediatrics & Child Health Pulsus Group
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/528/ The Canadian Journal of Cardiology Pulsus Group
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/602/ McGill Journal of Medicine McGill University
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/515/ European Spine Journal Springer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1741/ The Australasian Medical Journal Australasian Medical Journal
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/601/ BMC Medical Physics Biomed Central
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1912/ International Surgery International College of Surgeons
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2613/ Journal of Molecular Psychiatry Biomed Central
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/361/ Immunome Research Biomed Central
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1201/ Cardiopulmonary Physical Therapy Journal  American Physical Therapy Association
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/802/ International Journal of Clinical and Experimental Medicine e-Century Publishing Corporation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2742/ Australasian Journal of Ultrasound in Medicine Australasian Society for Ultrasound in Medicine
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/journals/1644/ The Australasian Medical Journal Australasian Medical Journal
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/journals/1818/ Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine China Humanity Technology Publishing House

 

از انتشارات کوثر نیز متاسفانه به تعدادی از مجلات با سابقه علمی خوب، فرصت دو ساله داده شده است و برخی مجلات دیگر همانند مجلات زیر کمافی السابق مشغول فعالیت در این پایگاه میباشند:

مجله بیهوشی و درد:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2237/

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2123/

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*