دسترسی به لینک مجلات نمایه شده از انتشارات کوثر در ISI

به روز رسانی مجلات نمایه شده کوثر در ISI

یکی از ارزشمند ترین نمایه سازهای دنیا،پایگاه Web of Sciences از موسسه تامسون رویترز می باشد که تحت عنوان ISI شناخته می شود. اخیرا و از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تعداد ۵۱ مجله جدید از ایران در ESCI پذیرفته شده اند که در کل تعداد مجلات ایرانی نمایه شده در ISI به ۷۱ مورد رسیده است.

از انتشارات کوثر نیز۱۷ مجله در ISI نمایه شده اند که ۵ مجله آن در پایگاه اصلی SCI و ۱۲ مجله در پایگاه ESCI نیز نمایه می باشند.

با تلاش سردبیران گرامی و واحد تولید انتشارات، همه مجلات مذکور در پایگاه ISI تا پایان تابستان ۱۳۹۶ به روز و مقالات آنها حائز امتیاز لازم جهت ارزشیابی می باشند.

 

 Link of Indexing Source  Journal Name
 http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Archives%20of%20Neuroscience  Archives of Neuroscience
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=b1288765-993b-4c07-9ab2-990249c82cd8  Iranian Journal of Pediatrics
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=faea6c18-91ba-4f55-acec-5012b8f03568  International Journal of Cancer Management
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=80a3dead-aebc-498b-8334-50698b4406fa  Iranian Journal of Psychiatry and behavioral Sciences
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=bf59f838-9a3f-427c-9e2e-1c68069e7efe  Iranian Journal of Radiology
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=827200f3-31fc-457b-975f-1f7c2bbba06f  Health Scope
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=c22e4779-d2d3-4420-8617-9b3ad2024a34  Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3a5d1443-7e03-46af-a9b6-354ddd24b9f2  Journal of Pediatrics Review
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3e22e983-218a-4da5-8d08-a05130bf6ed4  Archives of Trauma Research
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=c8289584-b566-445a-bcb3-ffaae86a2a5b  Iranian Red Crescent Medical Journal
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=514d8e90-5aba-44da-b8cd-56dc7ac6cc07  Jundishapur Journal of Microbiology
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=93f8748b-e97c-4c33-8013-c418d8ad6cf7  Archives of Clinical Infectious Diseases
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3a648586-06d7-4141-a65e-a61f75a0d939  Nursing and Midwifery Studies
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3dd6e63c-1dd9-42a8-879b-1abbdaeec704  Archives of Pediatric Infectious Diseases
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=440e351b-c700-43c7-90f6-16e64e9a38e1  Trauma Monthly
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=ae849d00-b6b3-41c5-bd56-ef63a4562ebd  International Journal of Endocrinology & Metabolism
 http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=cc9a66c3-aaef-4369-b951-9ef641dd3803  Hepatitis Monthly

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*