سردبیران مجلات و نهادهای نظارتی چه نقشی در جلوگیری از بروز مشکلات نویسندگی دارند:

پیشگیری و درمان موارد مشکوک به عدم رعایت اخلاق در نشر توسط سردبیران

سردبیر و هیات تحریریه از یک سو و نهادهای نظارتی دانشگاهی و کشوری از سوی دیگر دو بازوی مهم جلوگیری و کنترل خطاهای اخلاق در نشر در حوزه Authorship issues هستند. مشکلات نویسندگی با Authorship در دو گروه مهم نویسنده روح (Ghost Author) و نویسنده افتخاری میهمان یا Gift Author هستند که هر دو آنها از مصادیق عدم رعایت اخلاق در نشر در مقالات می باشند.

سردبیر برای پیشگیری و کنترل Authorship issues ابزارهای زیر را در اختیار دارد:

۱) راهنمای نویسندگان یا Instruction For Author : به شرطیکه قوانین مبارزه با نویسنده روح یا میهمان به وضوح در آنها بیان شده باشند.

۲) مشارکت نویسندگان یا Author Contribution در مقاله : این بخش از مقاله می بایست به دقت نوشته و توسط سردبیر مطالعه و در صورت موارد مشکوک به Reject مقاله برسد.
نویسنده مسئول می بایست به دقت نقش هر کدام از نویسندگان را در این بخش انتهایی مقاله بیان کند و در هنگام سابمیت مقاله این بخش الزامی می باشد.

۳) محدود کردن تعداد نویسندگان به یک رقم ثابت

۴) عدم تغییر حتی یک نفر پس از سابمیت مقاله : بویژه در زمان Proof یا داوری مقاله که در صورت پیشنهاد از سوی نویسنده مسئول می توان طبق قوانین مدون COPE با آنها برخورد نمود.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*