متن لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

به مدد فراگیر شدن اینترنت و سهولت دسترسی به منابع علمی مهمترین آفت نگارش علمی متون علمی پیشگیری از سرقت ادبی و همچنین تقلب در تهیه آثار علمی است. اقدام دولت در تهیه قانون مبارزه با جرائم علمی اگرچه دیرهنگام صورت پذیرفت ولی اجرای آن می تواند گامی مهم در اصلاح حرکت علمی فزاینده کشور باشد. متن هیات وزیران به شرح ذیل می باشد: لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ماده واحده – هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه‌ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل … ادامه خواندن متن لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی