استاد تمام دانشگاه در جمع مجلات پابمدی ایرانی

همه نقصهای خود را گردن تحریم ها نیندازیم

پرفسور سید موید علویان استاد تمام دانشگاه و سردبیر موفقترین و برترین مجله علمی سال ۲۰۱۳ در جمع مجلات دانشگاهی کشور که موفق به لیست شدن در پابمد شده اند، ضمن ارایه دلایل موفقیت مجله بیان نمود که تحریم های ظالمانه و یک طرفه غرب و آمریکا تنها دلیل ضعفهای علمی دو سال اخیر ما نیستند.

نویسنده: اعظم رئوفی، انتشارات کوثر
نویسنده:
اعظم رئوفی،
انتشارات کوثر

ایشان بیان نمودند که تحریم ها ضمن خودکفائی علمی و اقتصادی برای کشور برای برخی افراد بهانه جو یک بهانه کاذب برای پنهان نمودن نقایص خود ایجاد کرده است. بطوریکه برخی هر نوع عدم موفقیت در عرصه های جهانی را به گردن تحریم ها می اندازند و از آن به عنوان یک ابزار برای توجیه هر نوع کم کاری در داخل کشور استفاده میکنند.

به گفته وی با وجود اعمال محدودیتهای ظالمانه برای بسیاری از محققین علمی و دانشگاهی در پذیرش مقالات و تحریمهای علمی در بسیاری عرصه های نشر همانند DOI و موارد مشابه اما راه تعامل علمی ما با دنیا بسته نشده و از همین فرصت های ممکن میتوان بهترین بهره را برد و سطح علمی ایران را ارتقا داد.

IMG_4166

IMG_4171

IMG_4168

از نگاه وی تحریمهای علمی ایران در چند سال اخیر تنها عامل عدم موفقیت مجلات ایرانی در میزان استنادات و ارجاعات نبوده است؛ بطوریکه در همین مدت دو مجله میکروبیولوژی دانشگاه اهواز و بیوتکنولوژی پژوهشکده ژنتیک با ضرایب نفوذ بسیار خوب در ISI نمایه شده اند.

همچنین وی بیان نمود که هم ISI و هم Pubmed و هم Scopus در سالهای اخیر به اعمال سخت گیری بیشتری در خصوص ارزیابی علمی مجلات دنیا پرداخته اند و این تنها شامل مجلات ایرانی نیست بلکه مجلات همه کشورهای دنیا را شامل میشود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*